Strict (2048): Declaration of User::beforeSave() should be compatible with Model::beforeSave($options = Array) [APP/Model/User.php, line 11]
Registračný formulár

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre zadávanie dopytu (obchodnej súťaže) na efektivnepeniaze.sk

Tieto (VOP) pre zadávanie dopytu (obchodnej súťaže) (ďalej len "VOP") do služby www.efektivnepeniaze.sk (ďalej len "súťaž") upravujú zmluvný vzťah medzi Ing.Vladimírom Morochovičom, IČO: 40 116 948(ďalej len Prevádzkovateľ") a (obchodnej súťaže) v rámci služby www.efektivnepeniaze.sk (ďalej len "Zadávateľ").

1. Popis služby

Služba www.efektivnepeniaze.sk slúži k sprostredkovaniu súťaže pre registrované firmy alebo súkromne osoby. Dopytom –(obchodnou súťažou) sa rozumie odoslaná požiadavka od zadávateľa s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba prevádza kontrolu a rozoslanie odpovedajúcich dopytov- (obchodných súťaži) vybraným registrovaným firmám a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce. Zoradí potenciálnych dodávateľov podľa najnižšej ceny ak je to možne. Prípade podľa niejakeho číselného alebo percentuálneho ukazovateľa.

Zadanie dopytu obchodnej súťaže je za aktuálny poplatok.

2. Pravidla zadávateľa dopytu (obchodnej súťaže)

o Dopyt (obchodná súťaž) musí mať riadne vyplnené kontaktné údaje a popis dopyt (obchodnej súťaže) musí byť vyplnený s maximálnou odpovednosťou. Veľkosť príloh k dopytu je obmedzená. Priložiť je možné maximálne päť súborov, a každý z priložených súborov nesmie presiahnuť veľkosť 2MB.
o Dopyt (obchodná súťaž) aj kontaktné údaje musia byť zadané pravdivo.
o Prvotným záujmom zadávateľa musí byť nájdenie vhodného dodávateľa k spolupráci. Služba nesmie byť zneužitá k monitoringu trhu alebo k iným negatívnym účelom.
o Zmysel dopytu nesmie byť skrytý za účelom ponuky a propagácie vlastného tovaru a služieb.
o Zadávateľ zadáva:
o Miesto realizácie zákazky, (Jednak adresu sídla a miesta realizácie zákazky kontakty na investora prip. Projektanta a tiež obrázky, výkresy a pokiaľ možno čo najpodrobnejšie dokumenty k zákazke, taktiež zadá čas za ktorý by sa mala súťaž zrealizovať)
o Požiadavky na doadavateľa ( napr.: Referencie, požiadavky na kvalitu materiálu, certifikáty, výpis z registrov, a všetky ostatné veci čo považuje za dôležite. Je to len na ňom)
o Do poznámky môže uviesť špecifické požiadavky
o Na zaver zadáva aké chce mať údaje v záverečnej vyhodnotiacej tabuľke ktorá zoradí potenciálnych dodávateľov pokiaľ je to možne podľa ceny od najnizšiej po najvyšiu môže tam mať napr. Značku produktu, krajina pôvodu max však 3 prvky )
o Po uplynutí času na nulovú hodnotu dostane zadávateľ vyhodnotenie elektronickou formov všetkých potenciálnych dodávateľov. Zadávateľ si môže osloviť na ďalšiu spoluprácu kohokoľvek neznamená že dodávateľ s najnižsiou cenou bude automaticky realizátorom zákazky.
o Zadávateľ môže od potenciálneho dodávateľa požadovať aj čiastkové ceny max však 3 (napr. doprava, stojné atď.)
o Zadavateľ súhlasí s uvedením svojich kontaktných údajov na webových stránkach Prevádzkovateľa.

3. Pravidlá potenciálnych dodávateľov dopytov

o Potenciálny dodávateľ zadá dodá zadávateľovi všetky požadované dokumenty.
o Potenciálny dodávateľ môže kedykoľvek pokiaľ nenadobudne čas nulovej hodnoty výslednú pripadne čiastkové ceny zmeniť.
o Všetci potenciálny dodávatelia dostanú po uplinuti času na nulovú hodnotu vyhodnotenie súťaže elektronickou formou.
o Zaregistrovaní dodávatelia budú uložení do súkromného registra prevádzkovateľa stránky pre možnosť dalšiej spolupráce.

3. Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ www.efektivnepeniaze.sk služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie zadavateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa služby a podmienkami pre zadanie dopytu (obchodnej súťaže) . Pri nedodržaní týchto povinností si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a nerozoslania a zmazania dopytu (obchodnej súťaže). Poskytovateľ služby si tiež vyhradzuje právo nerozoslať dopyty, ktoré nesplňujú určitú hranicu obratu (dopyty po spotrebnom tovare, dopyty v stovkách €, apod.).

Zadávateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o ukončenie platnosti súťaže na webových stránkach. Dopytu (obchodnej súťaže), ktorý bol už raz rozoslaný firmám, sa nedá doplniť, upraviť alebo vziať späť.

4. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ služby zhromažďuje so súhlasom zadávateľa jeho osobné údaje, hlavne meno a priezvisko, adresu a kontaktné údaje. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných dopytov medzi firmami a dopytujúcimi.

Prevádzkovateľ služby má právo zasielať dopytujúcemu e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné správy s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Dopytujúci má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných správ na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné správu, ktorá bola zaslaná e-mailom.

Prevádzkovateľ služby predáva osobné údaje zadávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných dopytov.

Uchovávané osobné údaje môže dopytujúci kedykoľvek zmeniť.

Ing.Vladimír Morochovič ako spracovateľ osobných údajov garantuje, že s údajmi zákazníkov bude nakladať len v rámci svojich dopytujúcich služieb. Osobné údaje ani iné údaje zadané v rámci týchto služieb nebudú predávané inému spracovateľovi bez súhlasu subjektu údajov.

5. Záverečné ustanovenia

Zmluvný vzťah medzi zadávateľom a Prevádzkovateľom vzniká v okamžiku, kedy Zadávateľ odošle dopyt pomocou formulára dopytu (obchodnej súťaže) na www.efektivnepeniaze.sk

Výsledok súťaže bude odoslaní elektronickou formou všetkým trom stranám jednak zadávateľovi, všetkým potenciálnym dodávateľom a aj prevádzkovateľovi stránky.

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenie systému.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením. Ing. Vladimír Morochovič. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.efektivnepeniaze.sk.